مزایده فروش خاک حاصل از عملیات تسطیح زمین نیروگاه سیکل ترکیبی اندیمشک ۳

اطلاعات فراخوان

عنوان
توضیحات
تیترمزایده فروش خاک حاصل از عملیات تسطیح زمین نیروگاه سیکل ترکیبی اندیمشک ۳
عنوان آگهیآگهی اول: آگهی مزایده فروش خاک حاصل از عملیات تسطیح زمین نیروگاه سیکل ترکیبی اندیمشک ۳
آگهی دوم: آگهی تمدید مزایده فروش خاک حاصل از عملیات تسطیح زمین نیروگاه سیکل ترکیبی اندیمشک ۳
نام هلدینگشرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشور - هلدینگ انرژی
نام شرکتشرکت نیرو تراز پی ریز
نوع فراخوانفراخوان عمومی
روزنامه و شماره صفحه درج آگهینوبت اول: روزنامه کارون
نوبت اول: روزنامه نور خوزستان صفحه ۱۲
نوبت دوم: روزنامه کارون
نوبت دوم: روزنامه نور خوزستان صفحه ۲
تاریخ درج آگهینوبت اول روزنامه کارون:
نوبت اول روزنامه نور خوزستان: شنبه ۵ تیر ۱۴۰۰
نوبت دوم روزنامه کارون:
نوبت دوم روزنامه نور خوزستان: شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۰
لینک آگهیآگهی مزایده فروش خاک - نوبت اول روزنامه کارون
آگهی مزایده فروش خاک - نوبت اول روزنامه نور خوزستان
آگهی مزایده فروش خاک - نوبت دوم روزنامه کارون
آگهی مزایده فروش خاک - نوبت دوم روزنامه نور خوزستان
اسناداسناد مزایده فروش خاک