بازدید مدیر کل محترم امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور

بازدید میدانی از سایت پروژه نیروگاه اندیمشک
بازدید میدانی از سایت پروژه نیروگاه اندیمشک
بازدید میدانی از سایت پروژه نیروگاه اندیمشک
بازدید میدانی از سایت پروژه نیروگاه اندیمشک
بازدید میدانی از سایت پروژه نیروگاه اندیمشک

بازدید مدیر کل محترم امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور

بازدید میدانی مدیر کل محترم امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور و هیئت همراه از سایت پروژه نیروگاه اندیمشک مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ صورت پذیرفت.